Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Opłata sądowa od pozwu o rozwód ma charakter stały i wynosi 600 złotych. Opłatę wnosi powód, tj. małżonek wnoszący pozew o rozwód do sądu.

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie połowa opłaty od pozwu o rozwód (kwota 300 złotych) zostanie zwrócona stronie powodowej przez sąd, natomiast część opłaty w kwocie 150 złotych zostanie zwrócona przez stronę pozwaną tytułem zwrotu kosztów opłaty od pozwu o rozwód.

W przypadku orzeczenia rozwodu z ustaleniem winy za rozkład pożycia finalne rozstrzygnięcie o kosztach zależy od sposobu rozstrzygnięcia w przedmiocie winy. W przypadku gdy sąd ustali winę obojga małżonków za rozkład pożycia – opłatą obciążeni zostaną oboje małżonkowie po połowie (300 złotych). W przypadku, gdy jeden małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, zostanie on obciążony opłatą w całości.

Dodatkowe koszty sądowe

Dodatkowe rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym

W ramach wyroku rozwodowego, sąd poza orzeczeniem o rozwiązaniu małżeństwa, wydaje również rozstrzygnięcia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej wobec małoletnich dzieci stron, kosztów ich wychowania i utrzymania oraz o podziale do korzystania zajmowanego wspólnie mieszkania. Rozstrzygnięcia w ww. zakresie są objęte opłatą od pozwu i nie podlegają dodatkowym opłatom.

Wnioski o zabezpieczenie

W trakcie trwania rozwodu strony mogą również składać wnioski o zabezpieczenie na czas postępowania zgłaszanych przez nie roszczeń. Jeżeli wniosek taki nie zostanie zgłoszony w pozwie o rozwód, co do zasady podlega on opłacie w wysokości 100 złotych.

Koszty czynności dowodowych

Niekiedy konieczne jest poniesienie przez Strony dodatkowych kosztów, związanych z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności istotnych w sprawie, w tym np. przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

W szczególności w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, konieczne będzie ustalenie przez sąd, czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z jego dobrem oraz dokonanie oceny predyspozycji wychowawczych rodziców oraz relacji istniejących między nimi a dzieckiem. W wielu przypadkach ustalenie ww. okoliczności wymaga wiedzy specjalnej, co powoduje konieczność powołania biegłego. Zazwyczaj uprzedniego przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego będzie wymagało również wydanie rozstrzygnięcia w zakresie podziału majątku wspólnego stron.

Koszty przeprowadzenia opinii biegłego to często kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Strony zostaną obciążone tymi kosztami w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Sąd może jednak w toku postępowania pobierać od stron stosowne zaliczki na ich pokrycie.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeżeli Strona nie jest w stanie ponieść ww. kosztów, sąd może, w całości lub w części, zwolnić ją od obowiązku ich uiszczenia. W tym celu należy złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, w którym strona żądająca zwolnienia wykaże, że poniesienie tych kosztów spowoduje uszczerbek dla utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny. Oświadczenie składa się na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


Autorka niniejszego artykułu Adwokat Weronika Drejewicz specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach o rozwód oraz w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a także w sprawach o podział majątku wspólnego oraz ustalenie rozdzielności majątkowej.

Pomaga Klientom na każdym etapie postępowania – od konsultacji wstępnych po reprezentację w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o rozwód, skontaktuj się z Adwokatem Warszawa – Kancelarią Adwokacką Adwokat Weroniki Drejewicz i uzyskaj profesjonalne wsparcie prawne.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.