Adwokat Rozwód Warszawa

Adwokat rozwodowy w Warszawie

Adwokat Rodzinny Warszawa Weronika Drejewicz

O mnie - Adwokat Rozwody Warszawa

Specjalizuję się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach o rozwód oraz w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a także w sprawach o podział majątku wspólnego oraz ustalenie rozdzielności majątkowej.
Pomagam Klientom na każdym etapie postępowania – od konsultacji wstępnych po reprezentację w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Jak Adwokat Weronika Drejewicz - Adwokat Rozwód Warszawa pomoże w sprawie o rozwód?

Od wielu lat pomagam moim Klientom w sprawach o rozwód. Każda sprawa jest inna i do każdej podchodzę w sposób indywidualny z dużą dozą empatii i zrozumienia.

Podczas pierwszego spotkania odbywam rozmowę z Klientem i zapoznaję się z jego sytuacją. Na pierwszym spotkaniu udzielam również porady prawnej przedstawiając możliwe rozwiązania oraz zaznajamiając Klienta ze specyfiką postępowań rozwodowych

Następnie ustalam z Klientem warunki rozwodu i jego oczekiwania w tym zakresie. Na życzenie Klienta prowadzę ze stroną przeciwną negocjacje zmierzające do uzgodnienia warunków rozwodu – w szczególności w zakresie winy, alimentów oraz opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi. Na tym etapie przygotowuję również projekt porozumienia rodzicielskiego regulującego zasady sprawowania opieki nad dziećmi przez rodziców.

Kolejno przystępuję do przygotowania dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia sprawy rozwodowej, które następnie staną się jedną z podstaw wydania wyroku rozwodowego. W szczególności sporządzam w imieniu Klienta pozew lub odpowiedź na pozew oraz dalsze pisma procesowe (w zależności od etapu sprawy oraz reprezentowanej strony).

Reprezentuję Klientów przed sądem podczas rozprawy rozwodowej. Rozprawom w sprawach o rozwód towarzyszą silne emocje. Moją rolą jest przygotowanie Klienta na różne scenariusze i przeprowadzenie rozprawy w taki sposób, by ochronić dobro mojego Klienta i zabezpieczyć jego interes. Zawsze dbam o to, aby dać Klientowi zarówno profesjonalne, jak i “ludzkie” wsparcie w tym trudnym momencie.

Rozwód Warszawa
Istotne informacje

Rozwód Warszawa – Ile trwa rozwód w Warszawie?

Ile trwa sprawa o rozwód? – Rozwód Warszawa

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy w dużej mierze od poziomu konfliktu istniejącego między małżonkami. Uzyskanie szybkiego rozwodu jest co do zasady możliwe wówczas, gdy strony są zgodne co do tego, że chcą się rozwieść i to bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków za rozkład pożycia. Jeżeli zatem małżonkowie dojdą do porozumienia w ww. zakresie, rozwód może (choć nie musi) zostać orzeczony nawet na pierwszej lub drugiej rozprawie.

Czas trwania sprawy o rozwód a małoletnie dzieci – Rozwody Warszawa

Czas trwania postępowania rozwodowego może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólnie małoletnie dzieci. Jeżeli strony pragną uzyskać szybki rozwód, powinny jeszcze przed zainicjowaniem postępowania wspólnie ustalić wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem. W szczególności konieczne jest uzgodnienie, z którym z rodziców dziecko zamieszka po rozwodzie, sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz wysokości alimentów na dzieci. Przedstawienie przez rozwodzących się małżonków wspólnego stanowiska w ww. kwestiach z pewnością istotnie przyspieszy postępowanie w sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – Rozwody Warszawa

Jeżeli którykolwiek z małżonków zażąda rozwodu z orzeczeniem o winie, czas trwania postępowania rozwodowego ulegnie znacznemu wydłużeniu. Taka sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat. Wynika to z konieczności przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego w zakresie winy małżonka za rozkład pożycia. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie należy mieć również na względzie specyfikę postępowania dowodowego. Wykazanie winy małżonka wymaga bowiem zaangażowania wielu świadków, w szczególności w postaci członków rodziny i osób bliskich dla stron. Najczęściej postępowanie to jest niezwykle bolesne nie tylko dla samych małżonków, ale i dla innych osób biorących udział w sprawie.

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową w Warszawie

Jeżeli pozew o rozwód nie będzie obarczony brakami formalnymi, w tym zostanie on prawidłowo opłacony przez stronę, sąd prześle jego odpis stronie przeciwnej. Pozwany małżonek będzie miał możliwość w wyznaczonym przez sąd terminie (nie krótszym niż 2 tygodnie) wyrazić swoje stanowisko w sprawie.

Następnie sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. W przypadku spraw rozpoznawanych przez Sąd OKręgowy w Warszawie zazwyczaj odbywa się ona po około 3-6 miesiącach od złożenia pozwu o rozwód. Jeżeli na pierwszej rozprawie nie uda się wyjaśnić wszystkich okoliczności niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, sąd wyznaczy kolejną rozprawę. Odstępy pomiędzy terminami rozpraw rzadko kiedy są krótsze niż 3 miesiące.

Wyrok rozwodowy – Rozwód Warszawa

Sąd wyda wyrok rozwodowy po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia. Na długość postępowania w sposób istotny wpływa zatem zakres kwestii spornych między małżonkami, w szczególności w kwestiach takich jak: alimenty na dziecko, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz władza rodzicielska.

Ile kosztuje rozwód w Warszawie?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód – Rozwód Warszawa
Opłata sądowa od pozwu o rozwód ma charakter stały i wynosi 600 złotych. Opłatę wnosi powód, tj. małżonek wnoszący pozew o rozwód do sądu.

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie połowa opłaty od pozwu o rozwód (kwota 300 złotych) zostanie zwrócona stronie powodowej przez sąd, natomiast część opłaty w kwocie 150 złotych zostanie zwrócona przez stronę pozwaną tytułem zwrotu kosztów opłaty od pozwu o rozwód.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie za rozkład pożycia finalne rozstrzygnięcie o kosztach zależy od sposobu rozstrzygnięcia w przedmiocie winy. W przypadku gdy sąd ustali winę obojga małżonków za rozkład pożycia – opłatą obciążeni zostaną oboje małżonkowie po połowie (300 złotych). W przypadku, gdy jeden małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, zostanie on obciążony opłatą w całości.

Dodatkowe koszty sądowe – dodatkowe rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym – Adwokat Rozwód Warszawa

W ramach wyroku rozwodowego, sąd poza orzeczeniem o rozwiązaniu małżeństwa, wydaje również rozstrzygnięcie w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej wobec małoletnich dzieci stron, w tym także może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej. Sąd orzeka również w w przedmiocie alimentów na dziecko lub dzieci oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem. Przedmiotem rozstrzygnięcia jest również kwestia podziału do korzystania zajmowanego wspólnie mieszkania. Rozstrzygnięcia w ww. zakresie są objęte opłatą od pozwu o rozwód i nie podlegają dodatkowym opłatom.

Wnioski o zabezpieczenie w sprawie o rozwód – Rozwody Warszawa

W trakcie trwania rozwodu strony mogą również składać wnioski o zabezpieczenie na czas postępowania zgłaszanych przez nie roszczeń, w tym w szczególności o zabezpieczenie alimentów oraz zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Jeżeli wniosek taki nie zostanie zgłoszony w pozwie o rozwód, co do zasady podlega on opłacie w wysokości 100 złotych.

Koszty czynności dowodowych w sprawie o rozwód w Warszawie

Niekiedy konieczne jest poniesienie przez Strony dodatkowych kosztów, związanych z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności istotnych w sprawie, w tym np. przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

W szczególności w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, konieczne będzie ustalenie przez sąd, czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z jego dobrem oraz dokonanie oceny predyspozycji wychowawczych rodziców oraz relacji istniejących między nimi a dzieckiem. Na tej postawie Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej oraz ustaleniu kontaktów z dzieckiem. W wielu przypadkach ustalenie ww. okoliczności wymaga wiedzy specjalnej, co powoduje konieczność powołania biegłego. Zazwyczaj uprzedniego przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego będzie wymagało również wydanie rozstrzygnięcia w zakresie podziału majątku wspólnego stron.

Koszty przeprowadzenia opinii biegłego to często kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Strony zostaną obciążone tymi kosztami w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Sąd może jednak w toku postępowania pobierać od stron stosowne zaliczki na ich pokrycie.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeżeli Strona nie jest w stanie ponieść ww. kosztów, sąd może, w całości lub w części, zwolnić ją od obowiązku ich uiszczenia. W tym celu należy złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, w którym strona żądająca zwolnienia wykaże, że poniesienie tych kosztów spowoduje uszczerbek dla utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny. Oświadczenie składa się na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pozew o rozwód Warszawa – Sąd właściwy

Pozew o rozwód kierujemy do Sądu Okręgowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal mieszka w tym okręgu.

W przypadku mieszkańców Warszawy sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka w okręgu ostatniego wspólnego zamieszkania, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Dokumenty rozwodowe – Rozwody Warszawa

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa;

  • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci – jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci;

  • dokumenty na okoliczność sytuacji finansowej małżonków (deklaracje podatkowe, zaświadczenia o zarobkach) – w przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych;

  • dokumenty świadczące o ewentualnej winie za rozkład pożycia – w przypadku gdy w pozwie wnosimy o rozstrzygnięcie w przedmiocie winy.

Elementy wyroku rozwodowego – Adwokat Rozwód Warszawa

Rozwód i wina rozkładu pożycia – Rozwody Warszawa

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli małżonkowie nie wyrażą zgody na zaniechanie orzekania o winie, sąd orzeknie rozwód z orzeczeniem o winie.

Władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem i alimenty na dziecko – Rozwód Warszawa

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka – alimenty na dziecko.

Sąd uwzględni pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

W braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W niektórych przypadkach uzasadnione jest pozbawienie władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Sposób korzystania z mieszkania – rozwody Warszawa

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Podział majątku wspólnego – Sprawa o rozwód Warszawa

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zwykle jednak podział majątku po rozwodzie dokonywany jest w odrębnym postępowaniu przed sądem lub na drodze polubownej.

Zapraszam również do zapoznania się sekcją porad prawnych mojego autorstwa,
w których poruszam ciekawe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego.