Strona główna » Adwokat Prawo Pracy Warszawa

Adwokat prawa pracy w Warszawie

Adwokat Prawo Pracy | Warszawa | W. Drejewicz

O mnie

Specjalizuję się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych. Reprezentuję zarówno pracowników, jak i pracodawców w postępowaniach z odwołań od rozwiązania umowy o pracę, sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, sprawach o mobbing oraz odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Na rzecz Klientów świadczę również usługi opiniowania i przygotowywania dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

W relacjach z Klientem kieruję się dbałością o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Każdą sprawa jest inna, dlatego do każdej podchodzę w sposób indywidualny zapewniając Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz moje pełne zaangażowanie.

Usługi z zakresu prawa pracy - Adwokat Prawo Pracy Warszawa

Kancelaria oferuje usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz pracodawców i pracowników, w tym w szczególności:

 1. opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, dokumentacji w zakresie powierzania mienia, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;

 2. obsługę prawną procesów zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników;

 3. opiniowanie i przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług na innej podstawie niż umowa o pracę;

 4. reprezentowanie pracodawców i pracowników przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami w sporach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach dotyczących:
  – niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  – ustalenia istnienia stosunku pracy,
  – zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  – mobbingu,
  – dyskryminacji w miejscu pracy,
  – molestowania seksualnego w miejscu pracy,
  – odszkodowań za wypadek przy pracy,

 5. prowadzenie w imieniu pracodawców i pracowników korespondencji przedsądowej, negocjacji oraz przygotowywanie projektów ugód.

Napisz do nas

Sprawy z zakresu prawa pracy
Podstawowe zagadnienia

Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć przed sąd:

 • ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź

 • przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

Bez względu na wartość przedmiotu sporu, do właściwości sądów rejonowych, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Na zgodny wniosek stron, sąd właściwy może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości.

Słowem wstępu

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia są różne, w zależności od rodzaju umowy oraz okresu trwania zatrudnienia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę określonych w art. 23[1] kodeksu pracy, a także w innych przypadkach, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę .

Wydłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę

W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę o przedłużeniu 2. tygodniowego okresu wypowiedzenia na okres 1. miesiąca oraz okresu 1. miesiąca na okres 3. miesięcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz z innych przyczyn niedotyczących pracowników

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z ww… przyczyn pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3. miesięcznego wypowiedzenia do okresu nie krótszego niż 1. miesiąc. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej 2. tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi:

 • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

 • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać w jeden z następujących sposobów:

 • na mocy porozumienia stron;

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;

 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Oczywiście umowa rozwiąże się również z upływem czasu, na który była zawarta.

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Forma i treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia 

Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (zarówno składane przez pracodawcę, jak i pracownika) powinno nastąpić na piśmie.

Ponadto w przypadku gdy to pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę i jest to umowa na czas nieokreślony oraz wówczas gdy rozwiązuje on umowę o pracę bez wypowiedzenia, w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy powinien wskazać przyczynę uzasadniającą złożenie tego oświadczenia.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno zawarać również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową (30 złotych) od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – opłatę pobiera się wyłącznie od pracodawcy.

Pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także wnoszący odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wyjątek stanowią sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

Sprawy z zakresu prawa pracy
Istotne informacje

Sprawy pracownicze - sąd właściwy

Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć przed sąd:

 

 • ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź

 • przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

Bez względu na wartość przedmiotu sporu, do właściwości sądów rejonowych, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

 

Na zgodny wniosek stron, sąd właściwy może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

 • Słowem wstępu

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia są różne, w zależności od rodzaju umowy oraz okresu trwania zatrudnienia.

 

 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę określonych w art. 23[1] kodeksu pracy, a także w innych przypadkach, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę .

 

 • Wydłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę

W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę o przedłużeniu 2. tygodniowego okresu wypowiedzenia na okres 1. miesiąca oraz okresu 1. miesiąca na okres 3. miesięcy.

 

 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz z innych przyczyn niedotyczących pracowników

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z ww… przyczyn pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3. miesięcznego wypowiedzenia do okresu nie krótszego niż 1. miesiąc. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

 

 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 • Zwolnienie na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej 2. tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi:

 • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

 • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę

 • Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać w jeden z następujących sposobów:

 • na mocy porozumienia stron;

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;

 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Oczywiście umowa rozwiąże się również z upływem czasu, na który była zawarta.

 

 • Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

 • Forma i treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia 

Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (zarówno składane przez pracodawcę, jak i pracownika) powinno nastąpić na piśmie.

Ponadto w przypadku gdy to pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę i jest to umowa na czas nieokreślony oraz wówczas gdy rozwiązuje on umowę o pracę bez wypowiedzenia, w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy powinien wskazać przyczynę uzasadniającą złożenie tego oświadczenia.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno zawarać również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Koszty postępowania z zakresu prawa pracy

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową (30 złotych) od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – opłatę pobiera się wyłącznie od pracodawcy.


Pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także wnoszący odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wyjątek stanowią sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

Inne usługi

Zapraszam również do zapoznania się sekcją porad prawnych mojego autorstwa,
w których poruszam ciekawe zagadnienia z zakresu prawa pracy. .
Prawnik prawa pracy w Warszawie

Prawnik prawa pracy w Warszawie

Prawnik prawa pracy w Warszawie ma do czynienia zarówno z niewielkimi firmami, zatrudniającymi kilku lub kilkunastu pracowników, jak i korporacjami, w których pracują setki specjalistów. Wobec tego dobry adwokat prawa pracy nie tylko zna doktrynę i literę prawa, lecz potrafi również wejść w dialog z klientami o bardzo różnych charakterach i doświadczeniach. Sprzyja to tworzeniu skutecznej strategii działania.

Czytaj więcej »
Archiwa Prawo pracy - Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Słowem wstępu Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia są różne, w zależności

Czytaj więcej »
 Zadzwoń do specjalisty