Strona główna » Adwokat Prawo Rodzinne Warszawa | Rozwód | Alimenty

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Obsługa Prawna Firm | Warszawa | W. Drejewicz

Weronika Drejewicz - Twój Adwokat od spraw rodzinnych w Warszawie

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym w Warszawie.Od wielu lat pomagam moim Klientom w sprawach rodzinnych. Dzięki mojemu bogatemu doświadczeniu i wszechstronnej praktyce, zdobyłam wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnej reprezentacji Klientów w różnych sprawach związanych z prawem rodzinnym. 

 

Profesjonalna Pomoc Prawna w Prawie Rodzinnym

 

Moja praktyka adwokacka obejmuje w szczególności sprawy o rozwód, sprawy o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a także postępowania o podział majątku wspólnego oraz ustalenie rozdzielności majątkowej

 

Jako Twój Adwokat od prawa rodzinnego w Warszawie, oferuję kompleksową pomoc prawną w każdej sprawie, niezależnie od jej skomplikowania.

 

Empatyczne Podejście w zakresie Spraw Rodzinnych

 

Podejmuję się prowadzenia spraw rodzinnych z pełną świadomością, że często są one obciążone emocjami i stresem dla wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego też przystępuję do każdej sprawy z pełnym zrozumieniem, empatią i profesjonalizmem. Moim celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania, które będzie służyć interesom Klienta i jego rodziny.

 

Indywidualne Podejście i Pełne Zaangażowanie

 

Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, kładę nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy. Dopasowuję strategię i działania do unikalnych potrzeb i celów Klienta. Zapewniam pełne zaangażowanie i profesjonalne wsparcie w toku całego postępowania, aby osiągnąć pożądane przez Klienta rezultaty.

 

Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala mi zapewnić Klientom kompleksową obsługę prawną odpowiadającą ich potrzebom.

 

Skontaktuj się z adwokatem od prawa rodzinnego w swojej sprawie

 

Jeśli poszukujesz doświadczonego adwokata od prawa rodzinnego w Warszawie, zadzwoń lub napisz, aby umówić się na konsultację. 

 

Usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego - Adwokat Prawo Rodzinne Warszawa

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach tej specjalizacji Kancelaria zajmuje się doradzaniem Klientom i reprezentowaniem ich przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w szczególności w sprawach o:

 1. rozwód,
 2. separację,
 3. alimenty,
 4. ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
 5. podział majątku wspólnego,
 6. ustalenie rozdzielności majątkowej,
 7. ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Napisz do nas

Jak Adwokat Weronika Drejewicz - Adwokat Prawo Rodzinne Warszawa pomoże Ci w sprawie rodzinnej?

Doświadczony Adwokat Prawo Rodzinne Warszawa

Jako doświadczony adwokat od prawa rodzinnego w Warszawie pomagam moim Klientom we wszelkich sprawach rodzinnych. Zdobyta przez lata wiedza  w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala mi zapewnić Klientom rzetelną obsługę prawną odpowiadającą ich potrzebom. 

Moim celem, jako adwokat specjalizującej się w prawie rodzinnym w Warszawie, jest znalezienie długoterminowych i najkorzystniejszych rozwiązań dla moich Klientów w ich unikalnych i złożonych sprawach rodzinnych.

 

Pierwsza rozmowa i porady prawne w sprawie rodzinnej

 

Podczas naszej pierwszej rozmowy jako Twój adwokat od prawa rodzinnego w Warszawie, przeprowadzam szczegółowy wywiad, aby lepiej zrozumieć Twoją sytuację. Udzielam porad prawnych, wyjaśniam specyfikę Twojej sprawy rodzinnej i przedstawiam możliwe strategie i rozwiązania. Moim celem jest, aby Klient był dobrze poinformowany o swoich możliwościach i wiedział, czego może się spodziewać w toku postępowania.

 

Negocjacje i ustalanie strategii w sprawie rodzinnej

 

Jako Twój adwokat rodzinny w Warszawie, ustalam i respektuję Twoje oczekiwania w sprawie rodzinnej. Na Twoje życzenie prowadzę ze stroną przeciwną negocjacje zmierzające do uzgodnienia warunków – w szczególności w zakresie ustalenia alimentów, opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi czy podziału majątku.

 

Przygotowanie dokumentów procesowych w sprawie rodzinnej

 

Następnym krokiem, jako Twojego adwokata od prawa rodzinnego w Warszawie, jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów procesowych, które następnie staną się jedną z podstaw wydania orzeczenia sądu. W szczególności sporządzam w imieniu Klienta pozew lub wniosek lub odpowiedź na pozew lub wniosek oraz dalsze pisma procesowe (w zależności od etapu sprawy oraz reprezentowanej strony).

 

Reprezentacja przed sądem w sprawie rodzinnej

 

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych w Warszawie, reprezentuję Klientów podczas rozpraw sądowych w sprawach rodzinnych

 

Mam świadomość, że rozprawom w sprawach rodzinnych towarzyszą silne emocje. Moją rolą jest przygotowanie Cię na różne scenariusze i przeprowadzenie rozprawy w taki sposób, by ochronić Twoje dobro i zabezpieczyć Twój interes. Zawsze dbam o to, aby dać Klientowi zarówno profesjonalne, jak i “ludzkie” wsparcie w tym trudnym momencie.

Prawo Rodzinne
Istotne informacje

Co wpływa na wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka?

 • Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka – Alimenty Warszawa

W pierwszej kolejności na wysokość alimentów wpływa zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka obejmują “środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.”

Uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, Nr 4, poz. 42.

 

Pamiętajmy jednak o prawie dzieci do równej stopy życiowej z rodzicami. W orzecznictwie utrwalone jest, że „dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.” Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku”

Uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, Nr 4, poz. 42.

 

 • Możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców

Kolejno, wysokość alimentów determinowana jest zarobkowymi i majątkowymi możliwościami każdego z rodziców (możliwości, nie zaś faktycznie uzyskiwane dochody).

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem „(…) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie”

Orzeczenie SN z 9.1.1959 r., III CR 212/58, OSNCK 1960, Nr 2, poz. 48.

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

 • Domniemanie ojcostwa męża matki dziecka

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

 • Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania.

W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, zaprzeczenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni.

Ustalenie ojcostwa

 • Sposoby ustalenia ojcostwa

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

 

 

 • Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

 

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

 

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

 

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

 

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka.

Matka ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

 

 • Domniemanie ojcostwa pozamałżeńskiego

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Kontakty z dzieckiem

 •  Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 

 • Zasady kontaktów z dzieckiem

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia – w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 

 • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

 

 • zakazać spotykania się z dzieckiem;

 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

 • zakazać porozumiewania się na odległość.

   

 • Zakaz kontaktów z dzieckiem

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

 

 • Zmiana rozstrzygnięcia sądu w zakresie kontaktów

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Wspólność majątkowa

 • Wspólność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 • Małżeńskie umowy majątkowe

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

 

Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Inne usługi

Zapraszam również do zapoznania się sekcją porad prawnych mojego autorstwa,
w których poruszam ciekawe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego.
Prawnik do podziału majątki po rozwodzie w Warszawie

Prawnik do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Prawnik do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Osoby zwracające się do niego o pomoc znajdują się w trudnym i przełomowym momencie. Wyzwaniem staje się uporządkowanie na nowo nie tylko spraw osobistych, lecz także kwestii majątkowych, tym bardziej, że większość majątku rodziny jest zazwyczaj objęta wspólnością małżeńską.

Czytaj więcej »
Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie

Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie

Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie to jurysta o wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach. W swojej praktyce korzysta nie tylko ze stale pogłębianej i wzbogacanej wiedzy o prawie, lecz także z dorobku psychologii, pedagogiki i nauk ścisłych. Wiąże się to z empatycznym podejściem do klienta i sprawy, z którą przychodzi, zawsze traktowanych indywidualnie.

Czytaj więcej »
Adwokat do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Adwokat do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Adwokat do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. Rozwiązanie małżeństwa kończy istnienie związku, który stał się dysfunkcyjny, a wspólne pożycie obumarło. Po wygasłej relacji pozostają jednak niezakończone sprawy i nierozwiązane spory. Wiele z nich to kwestie majątkowe, szczególnie ważne dla egzystencji dotkniętej rozwodem rodziny.

Czytaj więcej »
Sprawy rozwodowe w Warszawie

Sprawy rozwodowe w Warszawie

Sprawy rozwodowe w Warszawie, czy innych miejscowościach województwa mazowieckiego, są niestety częstym zjawiskiem. Statystyki za rok 2021 wskazują, że w miastach na 16 075 nowych małżeństw przypadło aż 7216 rozwodów. Na wsiach natomiast na 8899 nowych związków przypadło 1871 rozwodów. Każda z tych spraw jest dramatem rodziny, wymagającym skutecznej pomocy.

Czytaj więcej »
Rozdzielność majątkowa w Warszawie

Rozdzielność majątkowa w Warszawie

Rozdzielność majątkowa w Warszawie budzi zainteresowanie małżonków oraz osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. Atutem tego ustroju majątkowego jest prostota, korzystna np. dla przedsiębiorców lub osób zaciągających kredyty inwestycyjne. Oparta na intercyzie, rozdzielność zabezpiecza wtedy interes całej rodziny.

Czytaj więcej »
Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie

Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie

Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie zajmuje się problematyką o szczególnym znaczeniu. Społeczne znaczenie rodziny wynika z prokreacji, wychowania dzieci oraz zapewnienia wszystkim jej członkom odpowiednich warunków życia i rozwoju. Ponieważ kondycja rodziny wpływa na stan całego społeczeństwa, art. 79 Konstytucji wysławia zasadę jej ochrony, zaś przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i innych ustaw tworzą system ochrony praw rodzinnych.

Czytaj więcej »
Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich

Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich

Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich to zawsze sprawa szczególnie trudna. W grę wchodzą poważne problemy wychowawcze i głęboko zakorzenione dysfunkcje życia rodzinnego. Bezpośrednio zagrożone jest dobro dziecka, jego rodzeństwa i całej rodziny. Zwykle ograniczenie władzy rodzicielskiej łączy się z rozkładem pożycia małżeńskiego, rozwodem i trwałym konfliktem byłych małżonków. W takich przypadkach interwencja sądu opiekuńczego okazuje się niezbędna.

Czytaj więcej »
Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie stanowi istotne zagadnienie, które ma związek z obowiązującym prawodawstwem. Jest to niezwykle wrażliwy obszar tematyczny, który z jednej strony wymaga odpowiedniej wiedzy, z drugiej dużej dawki empatii. Sprawy tego typu powinny być traktowane indywidualnie, a jakiekolwiek decyzje powinny zapaść dopiero po przeprowadzeniu dogłębnych analiz. Jeśli stajesz przed takimi trudnościami, to z pewnością przyda Ci się wiedza, którą przedstawimy Ci poniżej.

Czytaj więcej »
Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie

Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie

Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie to miejsce, w którym można uzyskać fachową poradę na tematy związane z szeroko pojętymi sprawami rodzinnymi, które wynikają zarówno z kodeksu cywilnego, jak i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wśród nich znajdują się m.in. rozwody, podział majątku czy kwestie związane z opieką. W wielu przypadkach są to bardzo wrażliwe zagadnienia, dlatego każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Ale czym w istocie jest prawo rodzinne? To wyjaśnimy Ci już poniżej.

Czytaj więcej »
Alimenty w Warszawie

Alimenty w Warszawie

Alimenty w Warszawie to zagadnienie, z którym ma do czynienia wiele osób, nie tylko w samej stolicy, ale i całej Polsce, ze względu na obecną sytuację rodzinną. Być może i Ty właśnie borykasz się z takim problemem i szukasz na ten temat dodatkowych informacji. Wiedza, którą nabędziesz w tym temacie, może w rzeczywistości okazać się niezwykle cenna. Wychodząc naprzeciw, poniżej wyjaśnimy nieco szerzej, czym są alimenty i kto może je otrzymać.

Czytaj więcej »
Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie to osoba, która wykazuje się zarówno niezbędną wiedzą, jak i odpowiednim podejściem oraz empatią w stosunku do klienta. Jednocześnie możesz zastanawiać się, dlaczego tak ważne są te cechy? Zwróć uwagę na to, że wszelkie zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego niejednokrotnie budzą intensywne emocje. A co może wchodzić w zakres tej tematyki? O tym przeczytasz poniżej.

Czytaj więcej »
Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie to osoba, która na co dzień zderza się z wieloma zagadnieniami z zakresu obowiązującego w Polsce prawodawstwa. Jak możesz się domyślić, jego obszar zainteresowań skupia się głównie wokół szeroko pojętych praw rodzinnych. Co jednak mamy przez to na myśli? Tak naprawdę ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, dlatego poświęcimy temu zagadnieniu niniejszy artykuł. Po jego lekturze poznasz m.in. to, czym jest prawo rodzinne oraz jakie sytuacje są z nim powiązane.

Czytaj więcej »
Prawnik ds. rozwodów w Warszawie

Prawnik ds. rozwodów w Warszawie

Prawnik ds. rozwodów w Warszawie to osoba, która powinna łączyć kompetencje z empatią. Proces zakończenia małżeństwa często budzi wiele skrajnych emocji, dlatego ważna jest tu nie tylko odpowiednia wiedza, ale też pewien dystans i dokładna analiza stanu faktycznego. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, znajomość podstawowych zagadnień z pewnością okaże się przydatna. Skupmy się więc na nich i przejdźmy do tematu.

Czytaj więcej »
Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie

Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie

Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie to specjalista, który potrafi znaleźć dogodne rozwiązanie nawet w trudnej sytuacji. Oczywiście, warto wziąć pod uwagę to, że różnorodne sytuacje mogą wpływać na propozycje konkretnych rozwiązań, jednak co do zasady, specjalista jest od tego, aby z dystansem i w sposób indywidualny podejść do każdej sprawy. Pośród tego warto pamiętać, że wiedza w tym zakresie z pewnością może się przydać. Dlatego poniżej umieściliśmy ciekawe informacje dotyczące podziału majątku.

Czytaj więcej »
Prawo rodzinne w Warszawie

Prawo rodzinne w Warszawie

Prawo rodzinne w Warszawie to zagadnienie, które może Cię zainteresować wówczas, gdy jesteś mieszkańcem stołecznego miasta i zastanawiasz się nad kwestiami związanymi m.in. z interpretacją obowiązujących przepisów. W rzeczywistości w skład prawa rodzinnego wchodzi co najmniej kilka aktów prawnych, wśród których jednym z najważniejszych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawdź, co jeszcze definiuje to pojęcie.

Czytaj więcej »
Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie

Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie

Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie to osoba świadcząca usługi w zakresie pomocy prawnej, reprezentacji klientów czy sporządzania pism. Tak naprawdę to, co wchodzi w zakres jego obowiązków, jest w dużej mierze uzależnione od konkretnego przypadku. Pamiętaj jednak, że tak jak wspomnieliśmy, są to sprawy związane z szeroko pojętym prawem rodzinnym. W tym artykule przedstawimy Ci niezwykle interesujące wątki związane z tym tematem.

Czytaj więcej »
Prawnik ds. alimentów w Warszawie

Prawnik ds. alimentów w Warszawie

Prawnik ds. alimentów w Warszawie to osoba specjalizująca się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności zagadnieniach wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak zapewne wiesz, alimenty pojawiają się niejednokrotnie podczas sytuacji związanych z rozwodem, kiedy jedno z rodziców przejmuje opiekę nad małoletnim dzieckiem. Co ciekawe, nie jest to jedyna sytuacja, kiedy możesz mieć ubiegać się o takie świadczenie. Poniżej przeanalizujemy to zagadnienie nieco szerzej.

Czytaj więcej »
Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie

Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie

Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie może okazać się niezbędny w przypadku pytań, niejasności, a także podczas reprezentacji Klienta na sali sądowej. Jest to osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie, a także wiedzę i doświadczenie pomagające w indywidualnym podejściu do sprawy i analizie obowiązujących aktów prawnych. Abstrahując od tego wiemy, że sprawy związane z podziałem dóbr wspólnych podczas rozwodu bywają trudne, dlatego też skupmy się na kilku istotnych zagadnieniach w obszarze tej tematyki.

Czytaj więcej »
Kancelaria rozwodowa w Warszawie

Kancelaria rozwodowa w Warszawie

Kancelaria rozwodowa w Warszawie to miejsce, gdzie możesz uzyskać fachową pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju spraw rozwodowych. Pamiętaj jednak, że jest to dość obszerny temat, w związku z czym z pewnością potrzebna Ci będzie dodatkowa wiedza na temat tych zagadnień. Zdajemy sobie z tego sprawę, w związku z czym poruszymy w tym artykule kilka istotnych wątków, z którymi możesz zderzyć się w rzeczywistości.

Czytaj więcej »
Adwokat rozwodowy w Warszawie

Adwokat rozwodowy w Warszawie

Adwokat rozwodowy w Warszawie może okazać się niezastąpionym wsparciem na różnych etapach rozpadu związku. Skorzystanie z usług wykwalifikowanego pełnomocnika zwiększa prawdopodobieństwo oczekiwanego rozstrzygnięcia sprawy w sądzie. Adwokat dołoży

Czytaj więcej »
Prawnik rodzinny w Warszawie

Prawnik rodzinny w Warszawie

Prawnik rodzinny w Warszawie może zajmować się wieloma konkretnymi sprawami. Prawo rodzinne reguluje swoim zakresem stosunki między małżonkami, a także między rodzicami a dziećmi. Konieczność formalnego uregulowania relacji rodzinnych najczęściej pojawia się, gdy dochodzi do konfliktu lub sporu. Zadaniem prawnika jest w tym przypadku wypracowanie rozwiązania, które będzie korzystne zarówno dla klienta, jak i dla małoletnich dzieci.

Czytaj więcej »
Adwokat rodzinny w Warszawie

Adwokat rodzinny w Warszawie

Adwokat rodzinny w Warszawie może zapewniać kompleksowe wsparcie w wielu sprawach dotyczących życia codziennego. Prawo rodzinne to rozbudowana gałąź prawna, która obejmuje nie tylko formalną regulację kontaktów między bliskimi sobie osobami, ale także łączące ich więzi majątkowe. Kiedy warto udać się po poradę do adwokata? Czy możesz uniknąć sporu sądowego, gdy odpowiednio wcześnie zareagujesz?

Czytaj więcej »
Adwokat ds. alimentów w Warszawie

Adwokat ds. alimentów w Warszawie

Adwokat ds. alimentów w Warszawie to specjalista, który może pomóc Ci w uzyskaniu należnych świadczeń. Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko dzieci. O to świadczenie może ubiegać się także były małżonek i rodzic. Z poniższego artykułu poznasz zagadnienie alimentów z naciskiem na kwestie praktyczne.

Czytaj więcej »
Prawnik ds. rozwodu w Warszawie

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie musi sprostać wielu wyzwaniom. Często pytanie o przyczyny rozwodu i ewentualne zawinienie męża lub żony splata się z kwestiami majątkowymi. W takim wypadku spór o cenną nieruchomość lub nabywane w latach prosperity byłych małżonków papiery wartościowe może trwać latami. Zadaniem prawnika staje się wtedy przemyślane zakończenie konfliktu bez uszczerbku dla mocodawcy, który może ruszyć do przodu i tworzyć swój świat na nowo.

Czytaj więcej »
Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

O tym, czy rozwód będzie z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków, rozstrzyga sąd. Decyduje on również o tym, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd

Czytaj więcej »
Archiwa Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz

Alimenty na byłego małżonka

Prowadząc sprawy rozwodowe często spotykam się z pytaniem o możliwość dochodzenia alimentów między małżonkami po orzeczeniu rozwodu. Klienci mają wątpliwości, czy i jaki wpływ na ewentualne późniejsze istnienie

Czytaj więcej »
Archiwa Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz

Ile trwa rozwód?

Ile trwa sprawa o rozwód? Czas trwania postępowania rozwodowego zależy w dużej mierze od poziomu konfliktu istniejącego między małżonkami. Uzyskanie szybkiego rozwodu jest co do zasady możliwe wówczas, gdy

Czytaj więcej »
Archiwa Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód Opłata sądowa od pozwu o rozwód ma charakter stały i wynosi 600 złotych. Opłatę wnosi powód, tj. małżonek wnoszący pozew o rozwód

Czytaj więcej »
 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523