Adwokat Prawo Rodzinne Warszawa | Rozwód | Alimenty

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Adwokat Rodzinny Warszawa Weronika Drejewicz

O mnie

Specjalizuję się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach rodzinnych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a także w sprawach o podział majątku wspólnego oraz ustalenie rozdzielności majątkowej.

Każda sprawa rodzinna jest wyjątkowa, dlatego do każdej podchodzę w sposób indywidualny, zapewniając Klientom moje pełne zaangażowanie oraz dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala mi zapewnić Klientom kompleksową obsługę prawną odpowiadającą ich potrzebom.

Usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego -
Adwokat Prawo Rodzinne Warszawa

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach tej specjalizacji Kancelaria zajmuje się doradzaniem Klientom i reprezentowaniem ich przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w szczególności w sprawach o:

 

 

 1. rozwód,
 2. separację,
 3. alimenty,
 4. ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
 5. podział majątku wspólnego,
 6. ustalenie rozdzielności majątkowej,
 7. ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo Rodzinne - zagadnienia podstawowe

1.Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka

W pierwszej kolejności na wysokość alimentów wpływa zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka obejmują “środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.”

Uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, Nr 4, poz. 42.

Pamiętajmy jednak o prawie dzieci do równej stopy życiowej z rodzicami. W orzecznictwie utrwalone jest, że „dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku”

Uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, Nr 4, poz. 42.

 


2. Możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców

Kolejno, wysokość alimentów determinowana jest zarobkowymi i majątkowymi możliwościami każdego z rodziców (możliwości, nie zaś faktycznie uzyskiwane dochody).

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem „(…) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie”

Orzeczenie SN z 9.1.1959 r., III CR 212/58, OSNCK 1960, Nr 2, poz. 48.

1. Domniemanie ojcostwa męża matki dziecka

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

2. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania.

W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, zaprzeczenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni.

1. Sposoby ustalenia ojcostwa

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

 

2. Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

 

3. Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka.

Matka ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

 

4. Domniemanie ojcostwa pozamałżeńskiego

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

1. Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 

2. Zasady kontaktów z dzieckiem

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia – w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 

3. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem;

 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

 • zakazać porozumiewania się na odległość.

 

4. Zakaz kontaktów z dzieckiem

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

 

5. Zmiana rozstrzygnięcia sądu w zakresie kontaktów

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

1. Wspólność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

2. Małżeńskie umowy majątkowe

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Zapraszam również do zapoznania się z sekcją porad prawnych mojego autorstwa, w których poruszam ciekawe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego.