Strona główna » Blog z poradami prawnymi » Windykacje w Warszawie

Windykacje w Warszawie

Windykacja w Warszawie

Windykacje w Warszawie wydają się być niezwykle istotnym zagadnieniem. Za taki stan rzeczy odpowiada wiele czynników. Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę dużą liczbę mieszkańców stolicy oraz ilość działających tu przedsiębiorstw. W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia szansy pojawienia się różnorodnych, niespłacanych terminowo zobowiązań finansowych. W artykule przyjrzymy się nieco szerzej temu pojęciu, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.

Spis treści:
Dlaczego to istotny temat?
Definicja
Sposoby odzyskiwania należności
Czym się charakteryzuje?
Rodzaje
Rodzaje wierzytelności

Dlaczego windykacje długów w Warszawie to istotny temat?

Windykacje długów w Warszawie zdarzają się bardzo często. Takie stwierdzenie nie jest niczym nadzwyczajnym zarówno w odniesieniu do stołecznego miasta, jak i pozostałej części Polski. Co ciekawe, wspomniany temat możemy analizować dwutorowo. Z jednej strony mamy do czynienia z podmiotami czy osobami fizycznymi, które są dłużnikami, a z drugiej z tymi, którzy próbują odzyskać należności. Jeśli dotyczy Cię którakolwiek z sytuacji, wówczas możesz skorzystać z usług doświadczonego adwokata, który pomoże w dojściu do konsensusu i wypracowaniu korzystnego rozwiązania. Póki co zajmijmy się nieco szerzej tytułowym zagadnieniem.

Terminologia

Jak łatwo można się domyśleć, pojęcie windykacji jest ściśle związane z wszelkiego rodzaju niespłacanymi w terminie długami czy należnościami. To z kolei otwiera o wiele szersze horyzonty do analizy tego pojęcia. Niezależnie od stron umowy, niezwykle istotne jest tutaj bezpieczeństwo. Zabezpieczenie interesów każdej ze stron powinno być priorytetem, chroniącym przed przyszłymi stratami finansowymi. Niestety, jak zapewne zdajesz sobie sprawę, rzeczywistość często bywa nieco inna. To z kolei rodzi problemy, które wymagają dodatkowych interwencji. Niezwykle istotna jest też sama definicja wierzytelności, która oznacza prawo domagania się spełnienia zobowiązania. Co więcej, jeśli chcemy mówić o takim procesie, musimy mieć do czynienia z dwoma stronami: dłużnikiem i wierzycielem. Sam proces polega z kolei na odzyskiwaniu niespłaconych należności z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

W przypadku, gdy mamy na myśli przedsiębiorstwa, możemy spotkać się z pojęciem procesu zarządzania należnościami. Obejmuje on prewencję, która ma na celu minimalizować ryzyko zawieranych transakcji oraz monitoring prowadzący do kontroli spływu należności. Pośród tego znajduje się również windykacja, która sprowadza się do skutecznego odzyskiwania niespłaconych długów. To właśnie ta ostatnia czynność jest z jednej strony niezwykle trudna, a z drugiej istotna. Prawidłowa windykacja należności umożliwia zachowanie płynności finansowej, nie powodując jednocześnie chaosu w zarządzaniu. Zwróć uwagę na to, że również jako osoba fizyczna możesz spotkać się z taką sytuacją. W momencie, gdy jesteś wierzycielem, wówczas z pewnością chcesz odzyskać należną kwotę. W takich przypadkach pomoc adwokata może okazać się dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest to osoba, która zna się na tego typu sprawach i wie, jak najlepiej je rozwiązać. Z drugiej strony, wierzytelności możemy rozpatrywać w kontekście dłużników, gdzie również bardzo ważne jest odpowiednie działanie, które może prowadzić m.in. do zawarcia ugody. Próby rozwiązania tego typu problemów na własną rękę mogą nie przynieść wymiernych korzyści.

Pomoc prawna

Sposoby na odzyskanie należności

Przejdźmy teraz do zagadnień, które są związane ze sposobami odzyskania długów. Jak już wiesz, jest to niezwykle istotne pojęcie z punktu widzenia szeroko pojętej płynności finansowej. Co więcej, zwróć uwagę na to, że w polskim prawie istnieją różnorodne terminy przedawnienia długów. W związku z tym, przed przystąpieniem do konkretnych działań warto, abyś poznał zakres czasowy, w jakim możesz dochodzić swoich należności. Odnosząc się do konkretnej ustawy, można zajrzeć do Kodeksu cywilnego. Art. 118 w ogólny sposób opisuje terminy przedawnień wskazując, że jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, to termin przedawnienia wynosi 6 lat. Ponadto termin ulega skróceniu do 3 lat w momencie, gdy mówimy o świadczeniach okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę powyższe, możesz zastanawiać się, jak w takim razie możesz dochodzić swoich praw? Otóż pierwszym krokiem jest bardzo często próba zawarcia ugody na drodze polubownych negocjacji. Jeśli takie działanie nie przynosi skutku, wówczas rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa.

Czym się charakteryzuje windykacja należności w Warszawie?

Windykacje należności w Warszawie często nie różnią się od tych, z jakimi mamy do czynienia w pozostałej części Polski, a niekiedy nawet w Europie czy na świecie. W istocie, głównym celem jest tutaj po prostu odzyskanie wymaganych należności. Niemniej cały proces może być zdecydowanie bardziej skomplikowany, dlatego też warto, abyś dodatkowo poznał podstawowe rodzaje windykacji.

Rodzaje

Jak już wiesz, windykacja może odbywać się zarówno na drodze pozasądowej, jak i sądowej. W pierwszym przypadku często mówimy o polubownym postępowaniu, które ma doprowadzić do satysfakcjonującego rezultatu. Co istotne, jeżeli mówimy o sporze pomiędzy przedsiębiorcami, wówczas powinniśmy wziąć pod uwagę to, że postępowanie będzie odbywać się w ramach specjalnego trybu gospodarczego. Ponadto możesz skorzystać z trybu upominawczego, który funkcjonuje w ramach Kodeksu cywilnego. Wówczas sąd wydaje stosowny nakaz zapłaty, który jednak traci moc w przypadku wniesienia sprzeciwu.

Niemniej jednak, skupiając się na konkretnych rodzajach windykacji, przede wszystkim możemy wymienić sygnalizowane dotychczas polubowne rozwiązanie. Wybór takiej formy ściągania należności możemy określić jako najłagodniejszy, ponieważ głównym celem jest tutaj wypracowanie stosownego porozumienia pomiędzy obydwoma stronami. Często wykorzystuje się w tym przypadku różnego rodzaju powiadomienia (wiadomości tekstowe, e-maile), które mają na celu przypomnienie dłużnikowi o wymagalności długu. Alternatywą jest przygotowanie stosownego pisma, które informuje osobę o konieczności zapłaty. Jeśli te działania nie przyniosą wymiernego efektu, wówczas możesz skorzystać z postępowania sądowego. W jego ramach możesz żądać także udzielenia zabezpieczenia majątkowego. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał możliwości pozbycia się majątku, co ułatwi ściągnięcie wierzytelności w ramach postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika.
Kończąc postępowanie, sąd wydaje wyrok mający doprowadzić do zwrotu należności. Możesz zastanawiać się, co w sytuacji, gdy takie działania również nie przyniosą efektu? Wówczas możemy wszcząć tzw. postępowanie klauzulowe, a następnie postępowanie egzekucyjne.

Rodzaje wierzytelności

Na koniec podejmijmy temat związany z rodzajem wierzytelności. Wiadomo, że często jest to sprawa indywidualna i tak naprawdę dług jest nierówny innemu długowi. W praktyce możemy jednak wyróżnić dwa podstawowe podziały: ze względu na rodzaj wierzyciela lub dłużnika. Do pierwszej grupy zaliczymy wszelkiego rodzaju wierzytelności:
-bankowe, np. niespłacone raty kredytów,
-ubezpieczeniowe, do których należy m.in. regres,
-gospodarcze, w skład których wchodzi np. roszczenie z tytułu niezapłaconej faktury,
-konsumenckie, takie jak zaległa rata pożyczki.
Biorąc pod uwagę dłużnika, możemy wskazać na zobowiązania gospodarcze oraz konsumenckie. Jest to nic innego, jak rozróżnienie osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Pośród tego możesz zastanawiać się, czy to zagadnienie jest faktycznie tak istotne? Otóż biorąc pod uwagę dane pochodzące z raportów, zadłużenie Polaków w 2022 r. wzrosło o 6,4 mld zł i kształtowało się na poziomie bliskim 80 mld zł. Są to spore kwoty, a sytuacja wzrostu rok do roku doprowadza do zwiększonego ryzyka pojawienia się tego problemu. W związku z tym, aby uzyskać odpowiednią pomoc oraz poczucie bezpieczeństwa, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata, specjalizującego się w obszarach windykacji należności.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523