Strona główna » Prawo rodzinnne » Prawnik do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Prawnik do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Prawnik do podziału majątki po rozwodzie w Warszawie

Prawnik do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Osoby zwracające się do niego o pomoc znajdują się w trudnym i przełomowym momencie. Wyzwaniem staje się uporządkowanie na nowo nie tylko spraw osobistych, lecz także kwestii majątkowych, tym bardziej, że większość majątku rodziny jest zazwyczaj objęta wspólnością małżeńską.

Spis treści:
Dlaczego pomoc adwokata jest tak ważna?
Wspólnota życia i dorobku
Co wchodzi do majątku osobistego?
Szukanie najlepszych rozwiązań
Spadek po minionym związku
Korzystna zgoda
Zbycie udziału
Sprzedaż przedmiotu należącego do byłych małżonków

Dlaczego pomoc prawnika w podziale majątku po rozwodzie w Warszawie jest tak ważna?

Prawnik w naszej kancelarii w Warszawie, zajmujący się prowadzeniem spraw o podział majątku po rozwodzie dobrze zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji osób zwracających się do niego o pomoc prawną. Odmiennie niż np. sprawy gospodarcze, sprawy rodzinne dotykają najbardziej intymnej sfery życia ludzkiego. Właśnie im towarzyszą największe emocje, związane np. z opieką nad dziećmi lub losem wspólnego domu albo mieszkania. W naszej kancelarii do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny oraz z pełnym profesjonalizmem. Wyznajemy zasadę uczciwości i partnerstwa, dbając przy tym o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Obsługujemy nie tylko osoby fizyczne, ale również przedsiębiorców i spółki. Pomagamy także w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa karnego, windykacji należności czy opiniowania umów.

Majątkowy aspekt wspólnoty życia małżeńskiego

Lektura kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pokazuje, że ustawodawca w pewnym sensie traktuje małżonków jak jedną osobę. W zasadzie, w momencie zawarcia małżeństwa, powstaje ex lege wspólność majątkowa (art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jest to tzw. wspólność dorobku, gdyż obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w okresie jej trwania albo przez męża lub żonę samodzielnie albo przez oboje małżonków (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego in fine). Przepisy nie zawierają listy przedmiotów, które mogą wejść w skład majątku wspólnego. Wyliczenie zawarte w art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest jedynie przykładowe (słowa „w szczególności”). Mimo to, spojrzenie na ten przepis uzmysławia natychmiast, że – o ile małżonkowie nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową – majątek wspólny zyskuje na wartości i znaczeniu w życiu rodziny. W jego skład wejdą m.in. nabyte po zawarciu małżeństwa nieruchomości, pobrane wynagrodzenia ze stosunku pracy, dochody z majątku wspólnego i osobistego (np. czynsz z najmu) oraz dochody z innej działalności zarobkowej żony albo męża.

Ograniczony zakres majątku osobistego

W art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazano, co może wejść w skład majątku osobistego. Na liczącej dziesięć punktów liście znajdziemy m.in. przedmioty majątkowe (zatem nie tylko nieruchomości i rzeczy ruchome) nabyte w drodze zapisu, darowizny albo dziedziczenia, o ile darczyńca bądź spadkodawca nie postanowił inaczej, prawa niezbywalne, mogące przysługiwać tylko jednej osobie, oraz prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Zwróć uwagę, że art. 33 nie zawiera słów „w szczególności”, a zatem wyliczenie jest zamknięte. Sprawia to, że przedmioty i prawa spoza listy „wędrują” do majątku wspólnego. Dzięki temu więzy majątkowe między małżonkami stają się silniejsze, prowadząc do większej integracji rodziny.

Prawnik do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie: poszukiwanie optymalnych kierunków działania

Prawnik prowadzący sprawy o podział majątku po rozwodzie w naszej kancelarii prawnej Warszawie doskonale wie, że klienci oczekują rozwiązań, które zaradzą kłopotom wywołanym rozpadem małżeństwa. Ich sytuacja nierzadko przypomina położenie przedsiębiorców zagrożonych upadłością, gdyż i oni potrzebują rozwiązań opartych na indywidualnym podejściu, a przy tym efektywnych ekonomicznie. Niekiedy najlepszym pomysłem okazuje się złożenie wniosku o przeprowadzenie podziału majątku już w wyroku rozwodowym. Pozwala na to art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeszcze częściej podział majątku wspólnego nastąpi w postępowaniu nieprocesowym, wszczętym na wniosek jednego z małżonków (zob. art. 566 i 567 Kodeksu postępowania cywilnego). Taką sprawę można poddać również pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 III 1979 r., III CRN 10/79).

Sala sądowa

Spadek po minionym związku

Wspomnieliśmy już, że prawo w pewnym sensie traktuje małżonków jak jedną osobę. Widać to również w dotyczącym skutków ustania wspólności majątkowej art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim, od momentu, w którym ustawowa wspólność ustała, do objętego nią majątku należy stosować odpowiednio unormowania dotyczące wspólności majątku spadkowego i działu spadku. Ustanie wspólności sprawia, że w miejsce trzech majątków (dwa osobiste i majątek wspólny) pojawiają się tylko dwa majątki. Obejmują one wszystko to, co dotychczas należało do majątku osobistego oraz wyrażony ułamkiem udział w nieistniejącym już majątku wspólnym – „spadku” po małżeństwie.

Zgoda ułatwia życie

Podział majątku może być przeprowadzony w umowie między rozwiedzionymi (art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw. z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego). Podkreślmy, że w zasadzie nie jest wymagana forma szczególna, w tym forma aktu notarialnego (art. 60 Kodeksu cywilnego). Mimo to, jeśli składnikiem majątku wspólnego była nieruchomość, umowa powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta w formie aktu notarialnego (art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1037 § 2 Kodeksu cywilnego i art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Sprzedaż udziału

Wszczęcie postępowania działowego może okazać się zbędne również z innej przyczyny. Były małżonek może rozporządzić udziałem, który przysługuje mu w poszczególnych składnikach majątku, który był objęty wspólnością. Pamiętaj, że takie rozporządzenie dokonane bez zgody drugiego małżonka będzie bezskuteczne w zakresie, w którym naruszałoby uprawnienia tego małżonka wynikające z przepisów o podziale wspólnego majątku. Wynika to z odpowiednio stosowanego art. 1036 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Analogicznie do rozporządzenia udziałem w spadku, można także rozporządzić udziałem w majątku wspólnym, rozumianym jako zespół praw majątkowych. Umożliwiają to art. 198 Kodeksu cywilnego i art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sprzedaż przedmiotu objętego współwłasnością

Na zakończenie wskażmy, że rozwiedzeni mogą zgodnie sprzedać lub w inny sposób zbyć przedmiot majątkowy objęty wspólnością (np. obligacje), a za środki pochodzące z transakcji nabyć inny przedmiot na współwłasność w częściach ułamkowych. Pozwala na to odpowiednio stosowany art. 199 Kodeksu cywilnego. Mogą również podzielić się ceną, znosząc w ten sposób współwłasność.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523