Strona główna » Prawo rodzinnne » Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie

Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie

Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie

Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie zajmuje się problematyką o szczególnym znaczeniu. Społeczne znaczenie rodziny wynika z prokreacji, wychowania dzieci oraz zapewnienia wszystkim jej członkom odpowiednich warunków życia i rozwoju. Ponieważ kondycja rodziny wpływa na stan całego społeczeństwa, art. 79 Konstytucji wysławia zasadę jej ochrony, zaś przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i innych ustaw tworzą system ochrony praw rodzinnych.

Spis treści:
Wiedza i doświadczenie
Normy prawne
Ochrona interesów klienta
Członkowie rodziny – podmioty praw
Trzy rodzaje praw podmiotowych

Prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie: praktyka oparta na szerokiej wiedzy

Prawnik do spraw rodzinnych prowadzący kancelarię w Warszawie doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że „sprawy rodzinne” to pojęcie bardzo szerokie. Właśnie w ramach rodziny zwykle rozwija się działalność gospodarcza, powstają wymagające obsługi prawnej spółki lub fundacje rodzinne. Specyficznym, niestety dość częstym, etapem życia rodziny jest rozwód, czasami poprzedzony separacją. Pomoc prawna jest wtedy niezastąpionym środkiem ochrony interesów małżonków i dzieci (np. stworzenie form prawnych dla zarządzania odziedziczonym majątkiem lub sukcesji w firmie rodzinnej), zaś w sytuacjach kryzysowych minimalizuje szkody i przygotowuje ramy prawne dla jak najlepszego funkcjonowania rodziny rozbitej lub niepełnej.

Przepisy a więzi rodzinne

Już sam termin „prawo rodzinne” wskazuje, że interesujący nas dział prawa zajmuje się rodziną w aspekcie jurydycznym. Chodzi tu zarówno o stosunki wewnątrz niej, jak i z osobami trzecimi. Do stosunków prawnorodzinnych zalicza się stosunki naturalne, przede wszystkim macierzyństwo i ojcostwo, oraz stosunki ustanowione mocą prawa. Chodzi tu zwłaszcza o małżeństwo i powiązany z nim stosunek wspólności majątkowej lub innego ustroju majątkowego, np. wspólności rozszerzonej. Duże znaczenie mają prawne stosunki władzy rodzicielskiej, powinowactwa, adopcji, alimentacji oraz opieki nad małoletnim. Specyficzną, mającą rzymski rodowód, instytucją jest kuratela ustanowiona dla dziecka już poczętego, ale jeszcze nie narodzonego, tzw. cura ventris (art. 182 k.r.o.). Z poszczególnych stosunków rodzinnych wynikają prawa i obowiązki małżonków, dzieci i innych członków rodziny. Przewagę mają tu prawa o charakterze niemajątkowym, często o wielkim znaczeniu, np. prawo dziecka do ojcostwa określonego mężczyzny i macierzyństwa określonej kobiety. Również prawa majątkowe mają zasadnicze znaczenie dla życia rodziny, zwłaszcza gdy chodzi o prawa wynikające z małżeńskiego ustroju majątkowego. W doktrynie podkreśla się jednak, że nawet regulacja praw z pozoru w pełni majątkowych wiąże się, i to dość ściśle, ze stosunkami rodzinnymi o charakterze zdecydowanie osobistym. Co ciekawe, takie zespolenie sprawia, że majątkowy albo niemajątkowy charakter niektórych z nich, np. prawa do alimentów, pozostaje przedmiotem kontrowersji.

Dobry prawnik do spraw rodzinnych w Warszawie na straży bezpieczeństwa prawnego

Dobry prawnik do spraw rodzinnych prowadzący kancelarię w Warszawie udziela kompleksowej pomocy prawnej, dążąc do pełnej ochrony interesów swoich klientów (§ 6 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej). Gdy mamy do czynienia z np. traumatyzującym sporem dotyczącym kontaktów z dzieckiem lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, konieczne jest umiejętne zasygnalizowanie klientowi, że warto wziąć pod uwagę skorzystanie z mediacji lub np. psychoterapii. Również kwestie stricte prawne są sferą złożoną. Doskonale widać to w obszarze praw rodzinnych. W naszej kancelarii zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa pracy, prawa karnego, prawa spadkowego, windykacją należności czy obsługą przedsiębiorców. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

Kobieta na schodach

Członkowie rodziny – podmioty praw

Zwróć uwagę, że różnorodność więzów rodzinnych sprawia, że prawa rodzinne nie są kategorią jednolitą. Nie można ich utożsamiać z typowymi, znanymi prawu cywilnemu i administracyjnemu, prawami podmiotowymi. Ich natura jest odmienna. W jurysprudencji wskazuje się na trzy grupy tych praw: niemajątkowe (prawa rodzicielskie, małżeńskie i opiekuńcze), majątkowe oraz prawa stanu cywilnego.

Prawa niemajątkowe

Prawa niemajątkowe są elementami stosunku małżeństwa (zob. art. 23 i 24 k.r.o.), opieki nad osobą małoletnią (art. 145 i n. k.r.o.) oraz władzy rodzicielskiej (art. 92 i n. k.r.o.). Podstawową zasadą naszego prawa rodzinnego jest zasada równości obowiązków i praw małżonków w obszarze wzajemnej pomocy, życia w wierności, wspólnego decydowania o ważnych sprawach rodziny. Z władzą rodzicielską skorelowane są prawa i obowiązki rodziców o charakterze niemajątkowym. Dotyczą one pieczy nad dzieckiem, jego wychowania oraz reprezentacji ustawowej. Podobnie przedstawia się sytuacja opiekuna małoletniego (zob. art. 95, 98 i 155 k.r.o.).

Prawa stanu cywilnego

Prawa stanu cywilnego to prawa danej osoby do tego, by de iure być uznanym za dziecko określonej kobiety i określonego mężczyzny, zgodnie z więzami krwi (zob. art. 61(9) i n. k.r.o.) albo by być uznanym za małżonka konkretnej osoby, ze wszystkimi wynikającymi z takiego statusu konsekwencjami prawnymi (zob. art. 189 k.p.c. i art. 22 k.r.o.).

Prawa majątkowe

Wspomniane przez nas nieco wyżej majątkowe prawa rodzinne są podobne do „klasycznych” praw majątkowych znanych prawu cywilnemu i gospodarczemu. Ich funkcje społeczne sprawiają jednak, że mają specyficzne cechy. Do praw majątkowych należą przede wszystkim prawa podmiotowe, które wynikają ze stosunku wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 31-46 oraz 48 k.r.o.). Majątkowy charakter mają także m.in. prawa służące realizacji obowiązku współdziałania małżonków dla dobra rodziny i zaspokajania jej potrzeb (art. 23 i 27 k.r.o.). Odmiennie niż „zwykłe” prawa majątkowe, mające znaczenie ekonomiczne (np. wierzytelność z umowy pożyczki), rodzinne prawa majątkowe są wyrazem szczególnej więzi między członkami rodziny – podmiotami praw. Ich nadrzędnym celem jest wypełnienie obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Z tego względu nie jest dopuszczalne np. wstrzymanie się w oparciu o art. 488 § 2 k.c. ze świadczeniem zaspokajającym potrzeby rodziny, dopóki drugi małżonek również nie będzie świadczył.

Na zakończenie przypomnijmy, że specyfika majątkowych praw rodzinnych nie osłabia ich ochrony sądowej. Zastosowanie znajdą tu zasady i środki wykorzystywane w „standardowych” sprawach majątkowych (np. udzielenie zabezpieczenia) Egzekucja należności alimentacyjnych jest uprzywilejowana (zob. art. 1025 k.p.c.).

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523