Strona główna » Prawo spadkowe » Adwokat ds. spadków w Warszawie

Adwokat ds. spadków w Warszawie

Adwokat ds. spadków w Warszawie

Adwokat ds. spadków w Warszawie udziela pomocy prawnej w bardzo zróżnicowanych sytuacjach. Jego rola nie ogranicza się do sporządzania wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i występowania przed sądami. Prawo spadkowe reguluje sprawy zasadnicze, które w pewnym sensie dotykają każdej sfery życia. Wynika to z istoty mechanizmu dziedziczenia. Waga problematyki spadkobrania nie pozwala pominąć także kwestii etyki zawodowej.

Spis treści:
Co jest istotą działalności prawnika?
Zagadnienia teoretyczne
Na czym polega dziedziczenie?
Jaką rolę odgrywają przepisy?
Pomoc prawna
Punkt odniesienia
Prymat prawa

Co jest istotą działalności adwokata od spraw spadkowych w Warszawie?

Adwokat zajmujący się spadkami w naszej kancelarii w Warszawie styka się przede wszystkim z przepisami prawa cywilnego. Jego praca polega m.in. na udzielaniu porad prawnych dotyczących dziedziczenia ustawowego, testamentów i sukcesji przedsiębiorstw. Występuje również przed sądami, m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, a także sporządza projekty umów i innych aktów. Jak widać, zakres spraw związanych z dziedziczeniem jest szeroki. Każda z nich jest prowadzona ze starannością wymaganą od profesjonalisty dysponującego szczególnie wysokimi kwalifikacjami połączonymi z doświadczeniem. Innymi słowy, jest to staranność najwyższa. Dzięki temu, możesz być pewien, że adwokat przeanalizuje Twój problem prawny, a porada będzie wartościowa merytorycznie i przydatna w praktyce. W naszej kancelarii do każdego powierzonego nam problemu podchodzimy w sposób staranny i indywidualny. Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy czy prawa karnego oraz zajmujemy się obsługą firm i spółek.

Zagadnienia teoretyczne

Prawo spadkowe to jeden z działów prawa cywilnego majątkowego. Obejmuje ono przepisy, które regulują przejście majątku zmarłego na inne osoby oraz inne zagadnienia z tym przejściem związane. Warto zwrócić uwagę, że zadaniem prawa spadkowego nie jest stanowienie o losach majątku innych niż człowiek podmiotów prawa, których byt ustaje, np. spółek z o.o. albo fundacji. W takich sytuacjach podstawowe znaczenie ma procedura likwidacyjna, która jest przewidziana np. w Kodeksie spółek handlowych.

Na czym polega dziedziczenie?

Wspomnieliśmy już, że głównym przedmiotem zainteresowania prawa spadkowego jest dziedziczenie. Kodeks cywilny ujmuje je zgodnie z romanistyczną koncepcją tzw. sukcesji uniwersalnej. Nawiązując do prawa rzymskiego, przyjmuje ona, że majątek pozostawiony przez zmarłego w momencie otwarcia spadku jest sui generis całością, określaną spadkiem (schedą, spuścizną). Właśnie ten kompleks przechodzi na spadkobierców. Spadkobiercy ci zajmują względem przedmiotów wchodzących w skład spuścizny w zasadzie taką pozycję, co spadkodawca. W myśl koncepcji romańskiej, dziedzice – czy to ustawowi, czy to testamentarni – nabywają należące do spadku prawa i zobowiązania (długi) jednym aktem, uno actu. Zwróć uwagę, że wbrew dość często – jak wskazuje nasza praktyka – spotykanym wyobrażeniom, do nabycia spadku nie jest w naszym prawie potrzebne orzeczenie sądu albo notarialne poświadczenie dziedziczenia (por. art. 925 i 1025 k.c.). Akty te pełnią inne ważne funkcje (por. art. 1027 i 1028 k.c.).

Notes i długopis

Jaką rolę odgrywają przepisy?

Na wstępie wskażmy, że przeważająca większość majątkowych praw podmiotowych (np. własność, wierzytelności z umów cywilnych, roszczenia odszkodowawcze) nie gaśnie wraz z kresem życia ich podmiotu. Innymi słowy, w zasadzie prawa podmiotowe nie znikają wraz ze śmiercią uprawnionego. Podobnie dzieje się z długami. Nieraz poszczególne wierzytelności i zobowiązania zmarłego wiążą się z działalnością gospodarczą i innymi rodzajami aktywności życiowej angażującej także innych ludzi (spółki, małżeństwo itp.). Prawo spadkowe wskazuje w jasny sposób osoby, które na wypadek śmierci podmiotu praw majątkowych stają się jego następcami (sukcesorami). Obrazowo można powiedzieć, że przepisy spadkowe wskazują, kto „wejdzie” w miejsce spadkodawcy, np. jako udziałowiec spółki z o.o. albo współwłaściciel nieruchomości.

Pomoc prawna adwokata do spraw spadkowych w Warszawie oparta na etyce

Adwokat od spraw spadkowych w Warszawie wykonuje zawód zaufania publicznego, którego istotą jest świadczenie pomocy prawnej. Jasne jest, że jego działania mają nieraz ogromny wpływ na położenie osobiste i majątkowe osób, które zwracają się doń po pomoc (zob. np. postanowienie SN z 9 II 2017 r., SDI 84/16). Wpływ ten bardzo wyraźnie uwidacznia się w prawie spadkowym (np. zawarcie umowy dotyczącej spadku albo decyzja o utworzeniu fundacji rodzinnej). Ze względu na wielką odpowiedzialność, wielka staje się także rola zasad etycznych.

Punkt odniesienia

Celem czynności zawodowych każdego adwokata jest ochrona interesów swego klienta (§ 6 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej (ZEA)). Wskazanie, co leży w interesie klienta jest samodzielną, własną oceną prawnika, który za swą decyzję ponosi odpowiedzialność zawodową i moralną. Szczególnie ważne – zwłaszcza w sprawach tak doniosłych jak testament czy sukcesja przedsiębiorstwa – jest przedstawienie przez prawnika swego zdania co do działań, które leżą w interesie jego klienta lub które temu interesowi zagrażają (np. wybór między przyjęciem zadłużonego spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odrzuceniem go). Dzięki temu otrzymasz informacje pozwalające na podjęcie świadomej, roztropnej decyzji. Zasada wysłowiona w § 6 ZEA to lapidarne ujęcie zawodowej misji adwokata. Poszczególne decyzje w toku sprawy powinny być podejmowane w oparciu o wyniki analizy przeprowadzonej przez pryzmat ochrony interesów klienta. Sprawia to, że podejście do każdego klienta jest w pełni indywidualne.

Prymat prawa

Pierwszeństwo interesów klienta i zasada lojalnego postępowania względem niego nie może prowadzić do kolizji z porządkiem prawnym bądź z etyką zawodu (tak np. orzeczenie WKD z 9 I 1964 r., WKD 157/64). Na prymat zakazu świadomego podawania nieprawdziwych informacji sądowi nad zasadą działania w interesie klienta zwrócił uwagę Wyższy Sąd Dyscyplinarny w orzeczeniu z 19 VI 2010 r., WSD 5/10).

Na zakończenie podkreślmy, że dążenie do ochrony interesów klienta per fas et nefas w dalszej perspektywie i tak okazuje się niekorzystne (np. wznowienie postępowania, roszczenia odszkodowawcze). Kierując się doświadczeniem pokoleń prawników oraz własną praktyką, możemy kategorycznie stwierdzić, że przestrzeganie prawa się opłaca.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523